Obowiązki zakładu pracy jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

warsztaty

I. Szczegóły sporządzania listy płac dla pracowników.
A.Przychody
i.Ustalanie przychodów.
ii.Moment powstania przychodu.
iii.Przychody zwolnione od podatku dochodowego
B.Koszty uzyskania przychodów.
i.Koszty zryczałtowane.
ii.Koszty ustalane procentowo.
iii.Koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu rocznym.
C.Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne.
D.Składka na ubezpieczenie zdrowotne.
E.Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy.
i.Podstawa obliczenia zaliczki.
ii.Stawka podatku przy obliczaniu zaliczki.
F.Kwota zmniejszająca zaliczkę.
i.Podstawowa kwota zmniejszająca.
ii.Dodatkowa kwota zmniejszająca.
G.Przekazywanie zaliczek i składanie deklaracji.
H.Roczne obliczenie podatku.
i.Zasady ogólne.
ii.Preferencyjne rozliczenie.
iii.Przychody i koszty jego uzyskania
iv.Ulgi rozliczane przez pracodawcę.
v.Termin przekazania PIT-40.
I.Sporządzanie informacji PIT-11.
i. Deklarowanie przychodów.
ii.Koszty w PIT-11.
iii.Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
iv.Gdy zaliczka na podatek wynosi 0 zł.
v.Kiedy płatnik nie wystawia PIT-11?
vi.Termin na sporządzenie informacji.
J.Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych.
K.Wyliczanie kwoty do wypłaty.
II. Obliczanie objętych polskim prawem rodzajów wynagrodzeń przykłady.
A.Wynagrodzenie minimalne.
B.Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
C. Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłku chorobowego.
D.Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
E.Ekwiwalentu za urlop.
i.Podstawa ekwiwalentu.
ii.Współczynnik.
iii.Obliczenie ekwiwalentu.
F.Premia i nagroda, odprawa pieniężna i odszkodowanie.
i.Premia jest to składnik wynagrodzenia.
ii.Nagroda jako składnik wynagrodzenia.
iii.Podział na premie regulaminowe i uznaniowe (nagrody).
iv.Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
v.Odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia.
vi.Odszkodowania wypłacane pracownikom na podstawie art. 361 K.p..
vii.Odszkodowania wypłacane pracownikom z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem
wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 471 K.p..
viii.Odszkodowanie przysługujące pracownikowi w razie rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez
wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 K.p..
ix.Odszkodowania wypłacane pracownikom w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy bez
wypowiedzenia na podstawie art. 56 K.p.
x.Odszkodowanie wypłacane pracownikom, których umowy o pracę wygasły z powodu śmierci pracodawcy na
podstawie art. 632 K.p.
xi.Odszkodowanie wypłacane pracownikowi w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego
świadectwa pracy zgodnie z art. 99 § 2 K.p.
G.Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
i.Za nadgodziny dobowe - wypłata co miesiąc.
ii.Za średniotygodniowe - na koniec okresu rozliczeniowego.
iii.Grzywna i odsetki.
H.Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
I.Wynagrodzenie za dyżury.
i.Dyżury pracownicze nie tylko z Kodeksu.
ii.Dyżur kodeksowy bez wynagrodzenia.
iii.Dyżury branżowe w ramach grafiku.
iv.Dyżurujący ma prawo do odpoczynku.
J.Wynagrodzenie za przestój.
III.Rozliczenie zleceniobiorców, wykonawców dzieła, członków zarządu i rad nadzorczych, menedżerów.
A.Rozliczenie zleceniobiorców i wykonawców dzieła.
i.Umowa zlecenia a umowa o pracę.
ii.Kiedy umowa zlecenia staje się kosztem?.
iii.Podatek od umowy zlecenia i wykonawców dzieła .
iv.Umowa o dzieła nie stanowi tytułu do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
v.Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu,
rentowemu i ubezpieczeniu wypadkowemu.
B. Rozliczenie członków zarządu i rad nadzorczych.
C.Rozliczenie kontraktów menedżerskich.
IV.Zasady ustalania i naliczania należności z tytułu podróży służbowych w kraju i poza jego granicami47
A.Zwrot kosztów używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracodawcy.
B.Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1) wyciąg – podróż służbowa.
C.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
D.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
E.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
niebędących własnością pracodawcy.
V.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
VI. Zestaw najpotrzebniejszych orzeczeń sądowych i urzędowych na 2011r. tezy.
A.Kwalifikacja świadczeń.
B.Pakiety medyczne.
C.Przejazdy pracowników samochodem służbowym do domu.
D.Korzystanie na preferencyjnych warunkach z usług pracodawcy.
E.Opodatkowanie napiwków.
F.Koszty uzyskania przychodów za czynności będące przedmiotem prawa autorskiego
G.Dofinansowanie letniego wypoczynku

I. Szczegóły sporządzania listy płac dla pracowników.........................................................................................................4
A.Przychody....................................................................................................................................................................4
i.Ustalanie przychodów............................................................................................................................................4
ii.Moment powstania przychodu..............................................................................................................................5
iii.Przychody zwolnione od podatku dochodowego.................................................................................................6
B.Koszty uzyskania przychodów.....................................................................................................................................9
i.Koszty zryczałtowane..............................................................................................................................................9
ii.Koszty ustalane procentowo................................................................................................................................10
iii.Koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu rocznym........................................................................................11
C.Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne ......................................................................................................12
D.Składka na ubezpieczenie zdrowotne.......................................................................................................................13
E.Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy..............................................................................................................14
i.Podstawa obliczenia zaliczki.................................................................................................................................14
ii.Stawka podatku przy obliczaniu zaliczki..............................................................................................................14
F.Kwota zmniejszająca zaliczkę.....................................................................................................................................16
i.Podstawowa kwota zmniejszająca........................................................................................................................16
ii.Dodatkowa kwota zmniejszająca.........................................................................................................................16
G.Przekazywanie zaliczek i składanie deklaracji...........................................................................................................17
H.Roczne obliczenie podatku.......................................................................................................................................18
i.Zasady ogólne.......................................................................................................................................................18
ii.Preferencyjne rozliczenie.....................................................................................................................................18
iii.Przychody i koszty jego uzyskania.......................................................................................................................18
iv.Ulgi rozliczane przez pracodawcę........................................................................................................................19
v.Termin przekazania PIT-40...................................................................................................................................19
I.Sporządzanie informacji PIT-11..................................................................................................................................20
i. Deklarowanie przychodów..................................................................................................................................20
ii.Koszty w PIT-11....................................................................................................................................................20
iii.Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne...............................................................................................20
iv.Gdy zaliczka na podatek wynosi 0 zł...................................................................................................................21
v.Kiedy płatnik nie wystawia PIT-11?......................................................................................................................21
vi.Termin na sporządzenie informacji.....................................................................................................................21
J.Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych................................................................................................................22
K.Wyliczanie kwoty do wypłaty....................................................................................................................................23
II. Obliczanie objętych polskim prawem rodzajów wynagrodzeń przykłady....................................................................24
A.Wynagrodzenie minimalne, .....................................................................................................................................24
B.Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, .................................................................................................25
C. Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłku chorobowego, ........................................................................................26
D.Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy .................................................................................................................29
E.Ekwiwalentu za urlop, ..............................................................................................................................................30
i.Podstawa ekwiwalentu.........................................................................................................................................30
ii.Współczynnik.......................................................................................................................................................30
iii.Obliczenie ekwiwalentu......................................................................................................................................30
F.Premia i nagroda, odprawa pieniężna i odszkodowanie, .........................................................................................31
i.Premia jest to składnik wynagrodzenia ...............................................................................................................31
ii.Nagroda jako składnik wynagrodzenia ...............................................................................................................31
iii.Podział na premie regulaminowe i uznaniowe (nagrody)..................................................................................31
iv.Odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę..........................................32
v.Odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia....................32
vi.Odszkodowania wypłacane pracownikom na podstawie art. 361 K.p...............................................................32
vii.Odszkodowania wypłacane pracownikom z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem
wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 471 K.p....................................................................................32
viii.Odszkodowanie przysługujące pracownikowi w razie rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez
wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 K.p........................................................................................................32
ix.Odszkodowania wypłacane pracownikom w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy bez
wypowiedzenia na podstawie art. 56 K.p................................................................................................................33

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.